PR

Horoskopet Ditt For I Morgen

PR beskriver de ulike metodene et selskap bruker for å spre meldinger om sine produkter, tjenester eller helhetlig image til sine kunder, ansatte, aksjonærer, leverandører eller andre interesserte medlemmer av samfunnet. Poenget med PR er å få publikum til å tenke gunstig om selskapet og dets tilbud. Vanlige PR-verktøy inkluderer nyheter, pressekonferanser, taleoppdrag og samfunnstjenesteprogrammer.

Selv om reklame er nært knyttet til PR - ettersom det også er opptatt av å fremme og få offentlig aksept for selskapets produkter - er målet med reklame å generere salg, mens målet med PR er å generere god vilje. Effekten av god PR er å minske gapet mellom hvordan en organisasjon ser seg selv og hvordan andre utenfor organisasjonen oppfatter det.

PR inkluderer toveiskommunikasjon mellom en organisasjon og dens publikum. Det krever å lytte til valgkretsene som en organisasjon er avhengig av, samt analysere og forstå holdningene og oppførselen til publikum. Først da kan en organisasjon gjennomføre en effektiv PR-kampanje.

Mange småbedriftseiere velger å håndtere PR-aktivitetene for sine egne selskaper, mens andre velger å ansette en PR-spesialist. Ledere av noe større bedrifter, derimot, kontraherer ofte med eksterne PR eller reklamebyråer for å forbedre bedriftens image. Men uansett hvilket alternativ som velges, er lederen for et selskap til slutt ansvarlig for dets PR.

MÅL FOR OFFENTLIGE FORBINDELSER

Noen av hovedmålene for PR er å skape, opprettholde og beskytte organisasjonens omdømme, styrke prestisje og presentere et gunstig image. Studier har vist at forbrukere ofte baserer sine kjøpsbeslutninger på selskapets omdømme, slik at PR kan ha en klar innvirkning på salg og inntekt. PR kan være en effektiv del av selskapets overordnede markedsføringsstrategi. Når det gjelder et selskap med god fortjeneste, bør PR og markedsføring koordineres for å være sikker på at de jobber for å oppnå de samme målene.

Et annet viktig PR-mål er å skape god vilje for organisasjonen. Dette involverer funksjoner som ansattes forhold, aksjeeier- og investorrelasjoner, medieforhold og samfunn. PR kan fungere for å utdanne bestemte publikum om mange ting som er relevante for organisasjonen - inkludert virksomheten generelt, ny lovgivning og hvordan man bruker et bestemt produkt - samt å overvinne misforståelser og fordommer. For eksempel kan en ideell organisasjon forsøke å utdanne publikum om et visst synspunkt, mens bransjeforeninger kan gjennomføre utdanningsprogrammer angående bestemte bransjer og deres produkter og praksis.

TRINN I EN OFFENTLIG FORHOLDSKAMPANJE

Effektiv PR krever kunnskap, basert på analyse og forståelse, av alle faktorene som påvirker offentlig holdning til organisasjonen. Mens et bestemt PR-prosjekt eller kampanje kan gjennomføres proaktivt eller reaktivt (for å håndtere en slags bildekrise), involverer det første grunnleggende trinnet i begge tilfeller analyse og forskning for å identifisere alle relevante faktorer i situasjonen. I dette første trinnet får organisasjonen forståelse for de forskjellige valgkretsene og nøkkelfaktorene som påvirker deres oppfatning av organisasjonen.

I andre trinn etablerer organisasjonen en overordnet policy med hensyn til kampanjen. Dette innebærer å definere mål og ønskede resultater, samt begrensningene kampanjen skal operere under. Det er nødvendig å etablere slike retningslinjer for å evaluere foreslåtte strategier og taktikker, så vel som den generelle suksessen til kampanjen.

I trinn tre skisserer organisasjonen sine strategier og taktikker. Ved å bruke sin kunnskap om målgruppene og sin egen etablerte policy utvikler organisasjonen spesifikke programmer for å oppnå de ønskede målene. Trinn fire innebærer faktisk kommunikasjon med målgruppen. Organisasjonen benytter deretter spesifikke PR-teknikker, for eksempel pressekonferanser eller spesielle arrangementer, for å nå det tiltenkte publikum.

duane martin nettoformue 2016

Til slutt, i trinn fem, mottar organisasjonen tilbakemeldinger fra publikum. Hvordan har de reagert på PR-kampanjen? Er det noen uventede utviklingstrekk? I siste trinn vurderer organisasjonen programmet og foretar nødvendige justeringer.

OMRÅDER FOR OFFENTLIGE FORHOLD

PR er en mangesidig aktivitet som involverer forskjellige målgrupper så vel som forskjellige typer organisasjoner, alle med forskjellige mål og mål. Som et resultat er det flere spesifikke områder for PR.

Produkt PR

PR og markedsføring jobber tett sammen når det gjelder å markedsføre et nytt eller eksisterende produkt eller en tjeneste. PR spiller en viktig rolle i introduksjoner av nye produkter ved å skape bevissthet, skille produktet fra andre lignende produkter og til og med endre forbrukeratferd. PR kan hjelpe deg med å introdusere nye produkter gjennom å arrangere en rekke spesielle arrangementer og håndtere sensitive situasjoner. For eksempel, da Prince Matchabelli-divisjonen i Chesebrough-Pond USA introduserte en ny menns cologne, var det tjueen andre menns dufter som ble introdusert det året. For å skille ut det nye tilbudet, kalt Hero, opprettet Prince Matchabelli et National Hero Awards Program som hedrer autentiske mannlige helter og vervet deltakelse fra Big Brothers / Big Sisters of America for å gi troverdighet til programmet. På samme måte, da Coleco introduserte sine Cabbage Patch Kids-dukker, bidro PR til å øke bevisstheten gjennom lisensierte bindeprodukter, messeutstillinger, pressefester og til og med vindusutstillinger i Cartier-smykkerbutikker.

PR blir ofte bedt om å gi eksisterende produkter og tjenester et løft ved å skape eller fornye synligheten. For eksempel organiserte California Raisins Advisory Board en nasjonal turné med liveopptredener av California Dancing Raisins for å opprettholde interessen for rosiner under en sommerlange reklamepause. Turen genererte nasjonal og lokal publisitet gjennom mediebegivenheter, forhåndsreklame, handelskampanjer og medieintervjuer med utøver Ray Charles. Andre PR-programmer for eksisterende produkter innebærer å stimulere sekundær etterspørsel - som da Campbell Soup Co. økte den totale etterspørselen etter suppe ved å publisere et oppskriftshefte - eller identifisere nye bruksområder for produktet. PR kan interessere media i kjente produkter og tjenester på en rekke måter, inkludert å holde seminarer for journalister, arrangere en spesiell mediedag og forsyne media med trykte materialer som strekker seg fra 'bakgrunner' (grundige pressemeldinger) til hefter. og brosjyrer. Endringer i eksisterende produkter gir ytterligere PR-muligheter for å fokusere forbrukernes oppmerksomhet. En effektiv PR-kampanje kan bidra til å posisjonere et produkt riktig og overvinne negativ oppfatning fra den brede offentlighetens side.

Ansatt forhold

Ansatte er et av de viktigste målgruppene et selskap har, og et løpende PR-program er nødvendig for å opprettholde medarbeiderens gode vilje samt for å opprettholde selskapets image og omdømme blant sine ansatte. Essensen av et godt ansattes forholdsprogram er å holde ansatte informert og gi dem kommunikasjonskanaler til øvre ledelsesnivå. Bechtel Group, et privateid kompleks av operasjonelle selskaper, publiserte en årlig rapport for sine ansatte for å holde dem informert om selskapets virksomhet. Selskapet brukte undersøkelser for å finne ut hvilken informasjon ansatte ansett som nyttige. Det ble brukt en rekke andre kommunikasjonsenheter, inkludert en månedlig tabloid og magasin, et kvartalsvis videomagasin, lokale nyhetsbrev, oppslagstavler, en telefonservice og 'lunsj' med lunsj der live presentasjoner ble holdt om selskapet. Forslagssystemer er en annen effektiv måte å forbedre ansattes ledelseskommunikasjon.

Andre PR-programmer med fokus på ansatte inkluderer opplæring av dem som PR-representanter; forklare fordeler for dem; tilby dem muligheter for utdanning, frivillighet og statsborgerskap; og arrangere spesielle arrangementer som piknik eller åpne hus for dem. Andre programmer kan forbedre ytelsen og øke medarbeidernes stolthet og motivasjon. PR kan også spille en rolle i rekruttering av nye ansatte; håndtering av omorganiseringer, flytting og sammenslåing; og løsning av arbeidskonflikter.

Økonomiske forhold

Finansielle forhold innebærer å kommunisere ikke bare med selskapets aksjonærer, men også med det bredere fellesskapet av finansanalytikere og potensielle investorer. En effektiv investor relations plan kan øke verdien av selskapets aksjer og gjøre det lettere å skaffe ekstra kapital. I noen tilfeller er det nødvendig med spesielle møter med finansanalytikere for å overvinne ugunstig publisitet, negativ oppfatning av et selskap eller likegyldighet fra investorer. Slike møter kan ha form av heldags briefinger, formelle presentasjoner eller lunsjmøter. En omvisning i selskapets fasiliteter kan bidra til å skape interesse blant finanssamfunnet. Sendinger og løpende kommunikasjon kan hjelpe et selskap å oppnå synlighet blant potensielle investorer og finansanalytikere.

Årsrapporter og aksjonærmøter er de to viktigste PR-verktøyene for å opprettholde gode investorforhold. Noen selskaper holder regionale eller kvartalsvise møter i tillegg til det vanlige årsmøtet. Andre selskaper når flere aksjonærer ved å flytte plasseringen av årsmøtet fra by til by. Årsrapporter kan suppleres med kvartalsrapporter og utbyttesjekk. Bedrifter som ønsker å gi ytterligere kommunikasjon med aksjeeiere, kan sende dem et nyhetsbrev eller selskapsmagasin. Personlige brev til nye aksjonærer og et raskt svar på henvendelser sikrer et ytterligere mål for god vilje.

Samfunnsrelasjoner

Et omfattende, pågående samfunnsrelasjonsprogram kan hjelpe praktisk talt enhver organisasjon med å oppnå synlighet som en god samfunnsborger og få den gode viljen til samfunnet den opererer i. Banker, verktøy, radio- og TV-stasjoner og store forhandlere er noen av de typer organisasjoner som mest sannsynlig har pågående programmer som kan omfatte støtte for byfornyelse, scenekunstprogrammer, sosiale og pedagogiske programmer, barneprogrammer, samfunnsorganisasjoner og byggeprosjekter. . I en mer begrenset skala kan små bedrifter oppnå synlighet i samfunnet ved å sponse lokale idrettslag eller andre arrangementer. Støtte kan være økonomisk eller ta form av ansattes deltakelse.

Drew Carey har en sønn

Organisasjoner har muligheten til å forbedre god vilje og demonstrere en forpliktelse overfor samfunnene sine når de åpner nye kontorer, utvider fasiliteter og åpner nye fabrikker. Ett selskap økte samfunnets bevissthet om sin tilstedeværelse ved å gjøre om en ledig bygning til et permanent møteplass. Et annet selskap bygde sitt nye hovedkvarter i en forlatt videregående skole som den renoverte. Et av de mer følsomme områdene av samfunnsrelasjoner innebærer nedleggelse av anlegget. En godt planlagt PR-kampanje, kombinert med passende tiltak, kan dempe spenningene som slike nedleggelser medfører. Noen elementer i en slik kampanje kan omfatte å tilby spesielle programmer til permitterte arbeidstakere, informere ansatte direkte om foreslåtte nedleggelser, og kontrollere rykter gjennom oppriktig og direkte kommunikasjon til samfunnet og ansatte.

Organisasjoner gjennomfører en rekke spesielle programmer for å forbedre samfunnsforholdene, inkludert å gi frivillige til ansatte til å jobbe med fellesskapsprosjekter, sponsing av utdannings- og leseferdighetsprogrammer, iscenesettelse av åpne hus og gjennomføring av planteturer, feiring av merkedager og montering av spesielle utstillinger. Organisasjoner blir anerkjent som gode samfunnsborgere når de støtter programmer som forbedrer livskvaliteten i samfunnet, inkludert kriminalitetsforebygging, sysselsetting, miljøprogrammer, opprydding og forskjønnelse, gjenvinning og restaurering.

Krisekommunikasjon

PR-utøvere blir sterkt involvert i krisekommunikasjon når det er en større ulykke eller en naturkatastrofe som påvirker en organisasjon og dens samfunn. Andre typer kriser involverer konkurs, produktsvikt og forseelser fra ledelsen. I noen tilfeller krever kriser at en organisasjon blir involvert i å hjelpe potensielle ofre; i andre tilfeller kan krisen kreve gjenoppbygging av organisasjonens image. Uansett anbefaler eksperter at bedriftseiere utarbeider en plan på forhånd for å håndtere potensielle kriser på en ærlig og rettferdig måte. Hovedmålet med en slik plan er å gi nøyaktig informasjon raskt for å redusere usikkerheten. Etter jordskjelvet i San Francisco i 1989 brukte for eksempel Bank of America sin PR-avdeling for raskt å etablere kommunikasjon med kunder, finanssamfunnet, media og kontorer i 45 land for å forsikre dem om at banken fortsatt var i drift.

Regjering og politiske forhold

PR på den politiske arenaen dekker et bredt spekter av aktiviteter, inkludert iscenesettelse av debatter, avholdelse av seminarer for regjeringsledere, påvirkning av lovforslag og vitneforklaring for en kongresskomité. Politiske kandidater engasjerer seg i PR, det samme gjør offentlige etater på føderalt, statlig og lokalt nivå.

Bransjeforeninger og andre typer organisasjoner forsøker å blokkere ugunstig lovgivning og støtte gunstig lovgivning på flere måter. Alkoholindustrien i California bidro til å beseire en foreslått skatteøkning ved å ta ansvar for debatten tidlig, vinne påtegninger, rekruttere talspersoner og dyrke grasrotstøtte. Et høyttalerbyrå trente 240 frivillige i bransjen, og viktige meldinger ble kommunisert til publikum gjennom trykte materialer og radio- og TV-reklame.

PR i offentlig interesse

Organisasjoner prøver å generere god vilje og posisjonere seg som ansvarlige borgere gjennom en rekke programmer gjennomført i allmennhetens interesse. Noen eksempler er miljøprogrammer (inkludert vann- og energibesparelse) og forurensningsprogrammer. Helse- og medisinske programmer er sponset av et bredt spekter av ideelle organisasjoner, helsepersonell og andre virksomheter og bransjer. Disse spenner fra å oppmuntre andre selskaper til å utvikle AIDS-på-arbeidsplassen til American Cancer Society's Great American Smokeout. Andre programmer tilbyr politisk utdannelse, ledelse og selvforbedring, fritidsaktiviteter, konkurranser og sikkerhetsinstruksjoner.

Forbrukerutdanning

Organisasjoner har gjennomført en rekke programmer for å utdanne forbrukere, bygge god vilje og bidra til å unngå misforståelser i prosessen. Muligheter for å utdanne forbrukere kan omfatte sponsing av TV- og radioprogrammer, produksjon av håndbøker og annet trykt materiale, produksjon av materiale for bruk i klasserommet og utgivelse av resultatene fra undersøkelser. I tillegg til å fokusere på spesifikke spørsmål eller bransjer, kan utdanningsprogrammer søke å informere forbrukerne om økonomiske forhold og næringsliv generelt.

Andre PR-programmer

Andre typer programmer som faller inn under paraplyen for PR, inkluderer programmer for bedriftsidentitet, alt fra navneendringer og nye varemerker til endring av selskapets generelle image. Spesielle arrangementer kan holdes for å rette oppmerksomhet mot en organisasjon og fokusere publikums gode vilje. Disse inkluderer jubileumsfeiringer, arrangementer relatert til messer, spesielle utstillinger eller messer og festivaler. Høyttalerbyråer og talspersoner for kjendiser er effektive PR-verktøy for å kommunisere organisasjonens synspunkt. Høyttalerbyråer kan organiseres av en bransjeforening eller et enkelt selskap. Den ansikt til ansikt-kommunikasjon som høyttalere kan levere er ofte mer effektiv enn meldinger som bæres av trykte materialer, spesielt når målgruppen er liten og tydelig definert.

OFFENTLIGE FORHOLD FOR SMÅ VIRKSOMHETER

Som andre typer organisasjoner, kan små bedrifter ha nytte av PR når det gjelder deres forhold til kunder, ansatte, investorer, leverandører eller andre interesserte medlemmer av samfunnet. Siden eiere av små bedrifter er de mest synlige representantene for sine egne selskaper, håndterer de ofte mange av PR-funksjonene personlig. Hvis aktiviteten hovedsakelig er knyttet til offentlige opptredener og deltakelse i offentlige arrangementer, vil eierens naturlige evner være i forgrunnen. Men hvis det er behov for en kampanje og midler er tilgjengelige, kan det være behov for profesjonell hjelp.

Effektive PR-fagpersoner vil fremfor alt være kunnskapsrike om presseforhold. For løpende og rutinemessig assistanse er den lille virksomheten godt tjent med å engasjere tjenestene til en erfaren frilansskribent med en omfattende journalistikkbakgrunn som nå spesialiserer seg i å hjelpe selskaper med å fortelle historien sin. ' Slike individer, ofte enmannsoperasjoner, har brede kontakter og vet ikke bare hvordan de skal forberede seg, men også hvordan man får materialer plassert i riktig media. Hvis en stor kampanje venter, er slike konsulenter også den ideelle kontakten for å velge riktig firma for en større kampanje.

Mens kommunikasjon er essensen av PR, er en effektiv PR-kampanje basert på handling så vel som ord. Enten det praktiseres formelt eller uformelt, er PR en viktig funksjon for enhver organisasjons overlevelse. Eiere av små bedrifter har ikke råd til å forsømme PR. Men overdådige fester og gaver er ikke nødvendige - det er mulig å forbedre image for en liten bedrift i samfunnet, og samtidig kontrollere utgiftene til PR. Sponsing av et lokalt softballag, tale på et handelskammermøte og frivillig arbeid i nabolagets opprydding er blant det store utvalget av PR-aktiviteter som er lett tilgjengelig for små bedrifter.

er amy walter homofil?

BIBLIOGRAFI

Harrison, Sheena. 'Bruk, målrett annonsedollar klokt.' Crain's Detroit Business . 16. januar 2006.

Newsom, Doug og Jim Haynes. PR-skriving . Thomson Wadsworth, 2005.

Nucifora, Alf. 'Små bedrifter trenger positiv PR.' Dallas Business Journal . 19. mai 2000.

'Opinion: Big firm versus small er ikke PRs mest overbevisende kamp.' PR-uke . 24. april 2006.

Treadwell, Donald og Jill B. Treadwell. PR-skriving: Prinsipper i praksis . Sage Publications, 2005.